Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-08-11 Przetarg na urządzenia znajdujące się w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

  1. Prasa do wysłodków – plantatorska 900 (ślimakowa), rok bud. 1972, producent ZUP-Nysa, 3 sztuki o nr inw. ŁAP 560215, ŁAP 560216, ŁAP 560262. Cena wywoławcza 11.300 zł / szt., wadium 1.130 zł/szt., postąpienie 200 zł/szt.

  2. Przenośnik ślimakowy wysłodków śr. 800mm, dł. 7,5mb (wyk. częściowo kwasoodporne), rok bud. 1974, 1 sztuka o nr inw. ŁAP 643358. Cena wywoławcza 8.000 zł, wadium 800 zł, postąpienie 100 zł.

  3. Przenośnik ślimakowy śr. 600mm, dł. 24,5mb, rok bud.1973, 1 sztuka o nr inw. ŁAP 643296. Cena wywoławcza 13.000 zł, wadium 1.300 zł, postąpienie 200 zł.

  4. Przyczepa ciągnikowa 4,5t +zbiornik paliwowy (3360 litrów) z dystrybutorem (zabudowany na przyczepie) + pistolet nalewak, rok bud. 2000, nr inw. ŁAP 604775 + N01/15412/LAP. Cena wywoławcza 6.000 zł, wadium 600 zł, postąpienie 100 zł.

  5. Przemysłowy wentylator promieniowy WPW 125, r.1991 (nieużywany), prod. ”Fawent” Chełm Śląski, nr inw. ŁAP 446508. Cena wywoławcza 18.750 zł, wadium 1.875 zł, postąpienie 200 zł.

  6. Suwnica chwytakowa Q=5T, L=18m, poj. chwytaka 1,6m³, konstrukcja nośna: dł. 30,80m, wys. słupów 8x12,65m, wys. całkowita z barierkami 14m, rok prod. 1964/1974, nr inw. ŁAP 646147. Cena wywoławcza 67.400 zł, wadium 6.740 zł, postąpienie 1000 zł.

  7. Żurawik słupowy KC-10/2,5-02 (wciągnik elektryczny typ B103/M, udźwig 1.000 kg, wys. podnoszenia 3,2m, rok bud. 1990, nr inw. ŁAP 642719. Cena wywoławcza 1.200 zł, wadium 120 zł, postąpienie 50 zł.

  8. Motopompa „Polonia” typ M8/8-P03/5 (strażacka), rok bud. 1974, 1975, 2 sztuki o nr inw. ŁAP 663235, ŁAP 663570. Cena wywoławcza 1.000 zł/szt., wadium 100 zł/szt., postąpienie 50 zł/szt.

  9. Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, rok bud. 1990, 2 sztuki o nr inw. 560/26271-26272/LAP. Cena wywoławcza 8.550 zł/szt., wadium 855 zł/szt., postąpienie 100 zł/szt.

  10. Sprężarka powietrza typ START-005 (0,45m³/min, 10 bar, zbiornik 350 litr), rok prod.1995. Cena wywoławcza 1.000 zł, wadium 100 zł, postąpienie 50 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami netto - do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacja odbędzie się dnia 28 sierpnia 2014 r. o godz. 12 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Prasa do wysłodków –poz.1” w terminie do 26 sierpnia 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami porządkowymi i zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz