Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-08-13 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia działalności Borowiczki i Mała Wieś

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 1. Turbozespół (turbina TP-2 z generatorem GYT-22B), r.bud.1955, nr inw. 340/00205/BOR + układ wzbudzenia generatora typu MAW-170WP73, r.bud.1998. Cena wywoławcza wynosi łącznie 46.700,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 4.670,00 zł, postąpienie 500,00 zł.
 2. Linia do produkcji brykietów z biomasy typu BIOMASSER MIDI-MULTI MDM2, r.bud. 2008, nr inw. 599/29001/BOR. Cena wywoławcza wynosi 50.700,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 5.070,00 zł, postąpienie 600,00 zł.
 3. Samochód ciężarowy LUBLIN 3, typ „TOWOS”, r.bud.2000, nr rej. LTM Y552, nr inw. 742/01471/BOR. Cena wywoławcza wynosi 4.600,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 460,00 zł, postąpienie 100,00 zł.
 4. Kocioł centralnego ogrzewania FERROLI, typ DIN-DVGW z palnikiem WEISIHAUPT L- 32ŻA, r.bud.1996, nr inw. 310/01304/BOR. Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 1.200,00 zł, postąpienie 200,00 zł.
 5. Budynek kontenerowy pod estakadą (3 segmentowy), r.bud.1981, nr inw. 806/00770/BOR. Cena wywoławcza wynosi 2.850,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 285,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 6. Budynek kontenerowy pod estakadą (domek wolnostojący 4,5x6,5x2,6m), r.1979, nr inw. 806/00789/BOR. Cena wywoławcza wynosi 3.100,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 310,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 7. Budynek kontenerowy (1-segmentowy 5,85x2,40x2,82m), r.bud.1985, nr inw. 06/00866/BOR. Cena wywoławcza wynosi 900,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 90,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 8. Budynek kontenerowy 3 –segmentowy, r.bud.1981 + budynek kontenerowy 1- segmentowy, r,bud.1985, nr inw. 806/00771/BOR + 806/00863/BOR. Cena wywoławcza wynosi łącznie 3.300,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 330,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 9. Waga samochodowa Schenck 50T, r.prod.1992, nr inw. 660/11178/BOR. Cena wywoławcza wynosi 13.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 1.300,00zł, postąpienie 200,00 zł.
 10. Suwnica, nr inw. MWI766 z wciągnikiem linowym o nr inw. MWI1929. Cena wywoławcza wynosi 2.600,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 260,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 11. Pompa wysokociśnieniowa tłokowa typ WUP-1, r.prod.1997, nr inw. MWI2301. Cena wywoławcza wynosi 4.800,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 480,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 03 września 2014 r. o godz. 11 w byłej Cukrowni „Borowiczki” w Płocku przy pl. Witosa 1 w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np. :„Turbozespół –poz.1 – Płock” w terminie do 01 września 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem. Ściany i dach po demontażu nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzyć), a otwory w stropach zabezpieczyć.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 08:00 do 13:00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:

- poz. 1÷9 w b/Cukrowni „Borowiczki” w Płocku (Pan Mariusz Olenderek – tel. 695 650 076)

- poz. 10÷11 w b/Cukrowni „Mała Wieś” k/Płocka (Pan Marek Kozicki – tel. 695 650 109).

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz