Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-09-05 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Gryfice

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27 poz.177 ze zm.)ogłasza

II publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym Gryfice-10, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3/35 o pow. 0,0336 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1G/00013507/9, wraz z prawem własności budowli tj. ogrodzenia oraz fragmentu chodnika znajdującego się na tej nieruchomości. Dojazd do posesji drogą asfaltową.

Cena wywoławcza wynosi 20.500,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 210,00 (słownie: dwieście dziesięć złotych). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 25 września 2014 r. o godzinie 1000 w Miejscu prowadzenia działalności Gryfice przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

III publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/27 o pow. 0,7114 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się z działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084 ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1G/00013507/9. Na nieruchomości znajdują się murowane budynki: magazynu opakowań o pow. użyt. 101,48 m2, pakowni o pow. użyt. 890 m2, magazynu cukru wraz z szatnią o pow. użyt. 2.112,77 m2 oraz trzy zbiorniki naziemne-melaśniki.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/27 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 1.715.180,00 zł (słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 171.518,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 17.200,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 25 września 2014 r. o godzinie 1100 w Miejscu prowadzenia działalności Gryfice przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/30 o pow. 0,9341ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się z działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084 ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1G/00013507/9. Na nieruchomości znajdują się budynki: stolarni o pow. użyt. 135,03 m2, suszarni wysłodków o pow. użyt. 778,90 m2, palenisk w suszarni o pow. użyt. 264,40 m2, transformatorowni o pow. użyt. 94,40 m2, magazyn wysłodków suszonych o pow. użyt. 1.023,40 m2, magazyn nr 3 o pow. użyt. 642,85 m2, oraz budowle tj. zasobnik wysłodków, place.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/30 i udział 1/9 części w działce nr 3/28 wynosi 1.360.180,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 136.018,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemnaście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 13.700,00 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 25 września 2014 r. o godzinie 1200 w Miejscu prowadzenia działalności Gryfice przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

IV publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/29 o pow. 0,3483 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się z działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084 ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1G/00013507/9. Na nieruchomości znajdują się murowane budynki: remizy strażackiej i garaży o pow. użyt. 400,48 m2 oraz hydroforni o pow. użyt. 30,80 m2.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/29 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 261.480,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 26.148,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.700,00 (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 25 września 2014 r. o godzinie 1300 w Miejscu prowadzenia działalności Gryfice przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: ,,wadium – nieruchomość 3/27 wraz z udziałem w 1/9 części nieruchomości nr 3/28” lub ,,wadium - ….. wpisać nr ewidencyjny działki stanowiącej odpowiednią nieruchomość” w terminie do dnia 23 września 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności Gryfice przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Waldemar Zeuschner - tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669 990 161.

Odnośnie wszystkich w/w nieruchomości w przetargu obowiązywać będą następujące zasady:

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz