Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-09-25 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi i w Bodzanowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 176/4 o pow. 0,2434 ha i nr 176/7 o pow. 0,0109 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4, wraz ze znajdującą się na nieruchomości budowlą w postaci studni.

Cena wywoławcza wynosi 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 176/12 o pow. 0,0525 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 176/29 o pow. 1,4703 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4, wraz ze znajdującymi się na nieruchomości budowlami w postaci trzech studni wierconych.

Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 176/30 o pow. 0,1000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 38,60m² znajdującym się na nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

5) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 384/4 o pow. 0,4475 ha i nr 384/8 o pow. 0,0606 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

6) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 384/10 o pow. 4,5139 ha i nr 384/11 o pow. 0,1982 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

7) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bodzanów przy ul. Szarych Szeregów, gmina Bodzanów, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 433/1 o pow. 0,1500 ha, obręb 0004 Bodzanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00016643/9, wraz z prawem własności budynku pompowni o pow. użytkowej 126 m² oraz budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 17.700,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.770,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 15 października 2014 r. o godz. 10 w byłej Cukrowni „Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruch. Mała Wieś dz. 176/4 i 176/7 – poz.1” w terminie do 13 października 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wznowienie granic nastąpi na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8ej do 13ej w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Kozickim – nr tel. 695 650 109. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz