Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-10-02 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż :

  1. Wózek widłowy typ WW 1,6 , numer inwentarzowy 762/19836/KLU, rok produkcji.1997, cena wywoławcza 4740,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych z podatkiem VAT), wadium 474,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote), postąpienie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
  2. Zbiornik o pojemności 63400 litrów, numer magazynowy ODP01946, cena 7865,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych z podatkiem VAT), wadium 786,50 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), postąpienie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 28.10.2014 r., o godz. 10:00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23 w Sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrowni Kluczewo bank PEKAO I/O Stargard Szczeciński nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024 z dopiskiem „Wadium – wózek widłowy” lub Wadium- zbiornik” w terminie do 27.10.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmiot przetargu w postaci wózka widłowego można obejrzeć w Szczecinie przy ul. Cukrowej 67 - Magazyn cukru, a zbiornik w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23 w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie od dnia publikacji do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela: Pani Mariola Raś - tel. 502 408 162.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

« wstecz