Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-10-07 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Tuczno

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.Transformator       Typ TAO- 1000 kVA, 6,3/0,4 kV, rok prod. ok. 1974 r. Nr inwentarzowy TUC63000532. Cena wywoławcza wynosi netto 4.800,00 zł plus 23% VAT, wadium 480,00 zł, postąpienie 48,00 zł.

2. Transformator      Typ T3Z/ONb 630/10 rok prod. 1958 r. Nr inwentarzowy TUC63000530. Cena wywoławcza wynosi netto 9.000,00 zł plus 23% VAT, wadium 900,00 zł, postąpienie 90,00 zł.

3. Transformator       Typ TONb 630/10, nr 114583, rok prod. 1969 r. Nr inwentarzowy TUC63000531. Cena netto 9.900,00 zł plus 23% VAT, wadium 990,00 zł, postąpienie 99,00 zł.

4. Transformator       Typ 37ON630/10, nr 27847/3180, rok prod. 1958 r. Nr inwentarzowy TUC63000527. Cena netto 9.000,00 zł plus 23% VAT, wadium 900,00 zł, postąpienie 90,00 zł.

5.Transformator        Typ TO1600/15, nr 160190, rok prod. 1978 r. Nr inwentarzowy TUC63000536. Cena netto 15.400,00 zł plus 23% VAT, wadium 1.540,00 zł, postąpienie 154,00 zł.

6.Transformator        Typ TNSCF1600/20PN 1600/15 nr 1131578, rok prod. 1992 r. Nr inwentarzowy TUC63000540. Cena netto 12.900,00 zł plus 23% VAT, wadium 1.290,00 zł, postąpienie 129,00 zł.

7.Transformator       Typ TAOa 1000/6, nr 26319, rok prod. 1978 r. Nr inwentarzowyTUC63000535. Cena netto 5.000,00 zł plus 23%VAT, wadium           500,00 zł, postąpienie 50,00 zł.

8.Transformator       Typ TO-1000/15, nr 276513, rok prod. 1987 r. Nr inwentarzowyTUC63000940. Cena netto 11.500,00 zł plus 23% VAT, wadium 1.150,00 zł, postąpienie 115,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 29 października 2014 r. o godz. 1100 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne–Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lokalizacja Tuczno, przetarg 29.10.2014 r., wadium-poz.1(lub 2,3,4,5,…)” w terminie do 27 października 2014 r.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.

Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

  • aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

  • zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

  • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

    Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu, załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt. W przypadku nieodebrania zakupionych przedmiotów sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zapłaty faktury VAT zostaną naliczone przez KSC S.A. koszty składowania w wysokości 100,00 zł netto za jeden dzień składowania. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz