Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-02-05 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Pruszcz Gdański ,woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pruszcz Gdański, obręb ewidencyjny 7, jednostka ewidencyjna 220401 miasto Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie, obejmującej działkę zabudowaną nr 69/15 o pow. 19,1012 ha, oraz działkę niezabudowaną nr 69/11 o pow. 0,4869 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00059921/3. Zabudowę działki nr 69/15 stanowią budynki zabytkowego zespołu fabrycznego o łącznej powierzchni użytkowej 15593 m², budynek socjalno-warsztatowy o pow. użytkowej 1162 m², budynek magazynu wysłodków o pow. użytkowej 1295 m², budynek warsztatowo garażowy o pow. użytkowej 583 m², z wydzielonymi  trzema lokalami mieszkalnymi o pow. 165 m², budynek sklepu i sali zebrań o pow. użytkowej 288 m² z wydzielonymi dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. 104 m², komin ceramiczny, ogrodzenia betonowe, place i drogi utwardzone płytami, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci kablowe i telefoniczne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.020.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.402.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 240.200,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 03.03.2015 r. o godz. 10.00, w budynku biurowym byłej cukrowni w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 17, 83-000 Pruszcz Gdański.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. numer 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950  z dopiskiem „wadium – nieruchomości w Pruszczu Gdańskim” w terminie do dnia 27.02.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

-aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

-zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

-oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić pod rygorem niedopuszczenia do przetargu zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej  cukrowni w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 17, 83-000 Pruszcz Gdański w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 601 617 231. Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz