Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-02-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach Włocławek, Ostrowite i Unisław ,woj. kujawsko- pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Włocławek przy ulicy Tartacznej ,obręb 0007-Rózinowo, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę nr 148/2 o pow. 2,1175 ha, , dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00061613/0 wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości, tj. budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,52 m2, który posadowiony jest w centralnej części działki oraz budynku gospodarczego o pow. użytkowej 18,72m2 .Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) .Licytacja odbędzie się dnia 06.03.2015 roku o godz. 10:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880  Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1.

2. Lokalu mieszkalnego nr 21 o powierzchni 40,66 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni ,łazienki i przedpokoju , znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Ostrowite 181 , posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 194/24 o pow. 0,1429 ha , położonej w miejscowości Ostrowite, gmina Brzuze , powiat rypiński , województwo kujawsko- pomorskie , wraz z udziałem wynoszącym 4066/86933 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 194/24 , dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00027763/7, wraz z udziałem 1/321 części w prawie użytkowania w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite, gmina Brzuze , powiat rypiński , województwo kujawsko- pomorskie , stanowiącej drogę wewnątrzosiedlową , oznaczoną w ewidencji gruntów nr 194/44 o pow. 0,7659 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie  prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00027725/9. Cena wywoławcza  sprzedaży nieruchomości lokalowej wraz z udziałem nieruchomości drogowej wynosi 32.500,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych ) netto , przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.250,00,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 325,00 zł (słownie : trzysta dwadzieścia pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia  06.03.2015 roku o godz. 11:00 w  budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880  Brześć Kujawski, ul Przemysłowa 1 .

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej , obejmującej działkę nr 1164/9 o powierzchni 9,4531 ha, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko- pomorskie, oraz działkę nr 40/2 o powierzchni 1,5574 ha, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko- pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych ). netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 06.03.2015 roku o godz. 12:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 06.03.2015 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu , bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 04.03.2015 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości ……… obejmująca działkę oznaczoną nr ………

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod  numerem Tel. 54 23 05 226 , 695 650 165, 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz