Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-02-12 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Płock ,woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej 106, obręb 0001 Podolszyce – Borowiczki, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów  nr 2372/10 o pow. 4,0282 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 2372/2) oraz nr  2402/1 o pow. 0,4365 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00066500/0, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej  nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 1.400.000,00 zł  (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 322 złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 14.000,00 zł. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 409,30m². Część terenu jest pod ochroną konserwatora zabytków, wszelkie działania remontowo - budowlane dotyczące budynku lub drzewostanu wymagają uzgodnień bądź decyzji Państwowej Służby Ochrony Zabytków.  Licytacja odbędzie się dnia 10 marca 2015 r. o godz. 11.00 w byłej Cukrowni „Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruch. Płock dz. 2372/10 i 2402/1” w terminie do 8 marca 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu .

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

     Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wznowienie granic nastąpi na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8 do 13  w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek - nr tel. 695 650 076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz