Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-02-25 Przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowościach Szczecin i Stargard Szczeciński. woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 97,12 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 18,76 m2, mieszczącego się na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posadowionym przy ul. Cukrowej 14 w Szczecinie, wraz z udziałem w wysokości 417/1000 części we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/1 o obszarze 1.236,00 m2 , obręb 2163 Pogodno, gmina Miasto Szczecin, powiat Szczeciński, woj. Zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00217813/8.

Cena wywoławcza wyżej opisanego lokalu wynosi: 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) - sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Wadium wynosi: 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezbudowanej położonej przy ul. Cukrowej 14 w Szczecinie ,obręb 2163 Pogodno nr ew. 1/2 o pow.0,1285 ha, gmina Miasto Szczecin, powiat szczeciński, woj. zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00081986/8. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi: 211.000,00 zł netto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych 00/100) – transakcja będzie opodatkowana wg. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 21.100,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 2.110,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziesięć złotych 00/100). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, wyżej opisana nieruchomość posiada funkcję:Park technologiczny ,produkcja ,składy, magazyny”. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wobec nieruchomości opisanej w poz. 2. Gminie - Miastu Szczecin, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

oraz publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie:

1.Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021M. Stargard Szczeciński, gmina Stargard Szczeciński, powiat Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmujących działkę nr 62/10 o pow. 0,2750 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 5m2, znajdującego się na nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093789/5.Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 54.340,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100). Transakcja będzie opodatkowana według. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi: 5.434,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100).Postąpienie wynosi: 544,00,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery złote 00/100).

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021M. Stargard Szczeciński, gmina Stargard Szczeciński, powiat Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmujących działkę nr 62/25 o pow. 0,0846 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 13,20m2, znajdującego się na nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093810/2.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 17.670,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Transakcja będzie opodatkowana według. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 1.767,00 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 177,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lotników w Stargardzie Szczecińskim woj. zachodniopomorskie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki nr 72/15 o pow. 0,2060 ha, oraz udziału wynoszącego 242/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 72/14 o pow. 0,1723 ha. Dla wyżej opisanej nieruchomości , w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00094064/4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 60.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ) – transakcja będzie opodatkowana według. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard Szczeciński, wyżej opisane nieruchomości posiadają funkcję – „tereny podmiejskich zespołów mieszkaniowych.” Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wobec nieruchomości opisanej w poz. 3. Gminie - Miastu Stargard Szczeciński, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Licytacja odbędzie się 18 marca 2015 r. godz. 11.00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński, nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem Wadiumnr nieruchomości ,położenie”  w terminie do 16.03.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 167, poz. 1758 ze . zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 roku, Nr 27, poz. 177 ze . zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz