Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-03-24 Przetarg - na sprzedaż nieruchomości w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż :

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej
w Szczecinie, obręb 2150 Pogodno 150, gmina M. Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/3 o powierzchni 2,7393 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00116667/1, oraz działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/6 o powierzchni 17,9740 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00081985/1, tj. o łącznym obszarze 20,7133 ha wraz ze znajdującymi się na niej osadnikami ziemnymi, utwardzeniem (ok. 17.000 m2), bocznicą kolejową (ok. 1.376 mb), rurociągami i studniami.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 12.500.000,00 zł netto (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Transakcja będzie opodatkowana wg stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin wyżej opisane nieruchomości znajdują się w granicach terenów o funkcji dominującej: „teren lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2.000 m2, park technologiczny, centrum logistyczne”. Przez teren sprzedawanej nieruchomości przebiega linia elektryczna wysokiego napięcia 110kV bez ustanowionej służebności przesyłu. Ponadto, na terenie działki nr 1/6 znajduje się nieczynna studnia (nr 5a) stanowiąca ujęcie wód podziemnych do utrzymania. W stosunku do nieruchomości sąsiadujących wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Licytacja odbędzie się dnia 20 kwietnia 2015 r. o godz. 1200 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo”
w Stargardzie Szczecińskim
przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński,
nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem „Wadium – Szczecin - działki
nr 1/3 i nr 1/6”,
w terminie do dnia 16 kwietnia 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenie
o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń,
co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę
o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim,
ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09 lub 502 408 162 oraz pracownik Departamentu Aktywizacji Zasobów pod nr tel. 661 666 047 .

Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w miejscu jej położenia bez prawa wstępu na nieruchomość lub po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim w dni powszednie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz