Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-05-15 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Gryfice, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice- 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki  nr 21/1 o pow. 0,3108 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9 Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/1 i udział 1/7 części w nieruchomości nr 21/5 wynosi 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 810,00 (słownie: osiemset dziesięć złotych).

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/2 o pow. 0,3106 ha  łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/2 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych).

3 Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/3 o pow. 0,3420 ha łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/3 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/4 o pow. 12,5064 ha urządzonej osadnikami ziemnymi łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/4 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 960.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych).

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/6 o pow. 1,3426 ha łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/6 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).

6. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/7 o pow. 1,3008 ha łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/7 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 233.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 23.300,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysięcy trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.330,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych).

7. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/8 o pow. 1,2998 ha łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach , obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/8 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 232.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 23.200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.320,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych).

8. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/9 o pow. 0,3512 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  SZ1G/00013507/9. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/9 wynosi 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż  1% ceny wywoławczej, tj. 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 10 czerwca 2015 r., o godzinie 900 w budynku biurowym byłej cukrowni Gryfice przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: np. ,,wadium – nieruchomość nr 21/1 wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części nieruchomości nr 21/5” lub ,,wadium - . wpisać nr odpowiedniej nieruchomości” w terminie do dnia 8 czerwca 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - kopię dowodu osobistego,

2) pozostali oferenci – aktualne odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

 Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić pod rygorem niedopuszczenia do przetargu zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych   od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. Od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 91 384 20 51, 669 990 161, 785 853 652.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.  Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz