Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-05-29 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach Brześć Kujawski i Ostrowite oraz lokalu użytkowego w Unisławiu woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 131,74 m2 , składającego się ze stołówki , kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych , wc, i 2 korytarzy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 139,36 m2, znajdującego się w piwnicy budynku użytkowo- mieszkalnego położonego w Unisławiu przy ul. Chełmińska 69, wraz z udziałem wynoszącym 27110/102291 części w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko- pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/000240606/6, wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo- mieszkalnego i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.500,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 650,00 zł .Licytacja odbędzie się dnia 23.06.2015 roku o godz. 10:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski ,ul. Przemysłowa 1.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brześć Kujawski ,obręb 0001-M Brześć Kujawski 1, gmina Brześć Kujawski , powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 27/17 o pow. 1,0084 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności budowli w postaci ogrodzenia zewnętrznego o długości 270 mb., wykonanego z prefabrykowanych elementów. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 129.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  dziewięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 12.900,00 zł .Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.290,00 zł

Licytacja odbędzie się dnia 23.06.2015 roku o godz. 11:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski ,ul. Przemysłowa 1.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite obręb 0010 Ostrowite, gmina Brzuze , powiat rypiński, województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 194/37 o pow. 0,1850 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1, wraz z prawem własności budynku gospodarczego znajdującego się na tej nieruchomości . Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.150,00 zł .Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 115,00 zł

Licytacja odbędzie się dnia 23.06.2015 roku o godz. 12:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski ,ul. Przemysłowa 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 23.06.2015 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki  Cukrowej S.A. w Toruniu , bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 22.06.2015 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość  położona w miejscowości ……………… obejmująca działkę oznaczoną nr ……… Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem Tel.  54 23 05 226 , 695 650 165, 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz