Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-06-01 Przetarg – na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1 Prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec obręb geodezyjny 0014, gmina Rejowiec , powiat chełmski, województwo lubelskie stanowiąca działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 644/5 o pow. 0,2449 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: ZA1K/00033351/9 wraz z prawem własności budowli w postaci wiaty magazynowej stalowej o pow. użytkowej 450 m.kw oraz utwardzenia z płyt betonowych pełnych w ilości 460 sztuk o wymiarach (400 szt. o wym. 3 m x 1 m oraz 60 szt. o wym. 3 m x 1,25 m) znajdujących się na tej nieruchomości. Zbycie nieruchomości nastąpi z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. 910/6 o pow. 0,5570 ha, nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu utwardzonym placem komunikacyjnym przez bramę wjazdową do granicy z działką 644/5 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej obejmującej działkę 910/6 dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krasnymstawie prowadzona jest księga wieczysta ZA1K/00059293/2 . W przypadku zbycia nieruchomości objętej niniejszym przetargiem na rzecz właściciela którejkolwiek z działek sąsiadujących powyższa służebność nie zostanie ustanowiona.

Cena wywoławcza wynosi 90.000,00 zł. ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł) netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT .Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.000,00 zł.( słownie: dziewięć tysięcy zł).

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1 000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w byłej Cukrowni „Lublin” przy ulicy Krochmalnej 13 pokój 209 – II piętro .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem : „Przetarg Rejowiec –działka 644/5 „ w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość , a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub poświadczoną za zgodność notarialnie pod rygorem niedopuszczenia do przetargu . Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony. Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela :

 Pan Ryszard Maciąg – tel.: 695 650 356

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz