Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-07-16 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Osadowej, obręb 41, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat, ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1/7 o powierzchni 4,6400 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00033607/5 , wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Zabudowę przedmiotowej nieruchomości stanowią niewielkie budynki wagowe i procentowni w ilości 6 szt. oraz budowle w postaci utwardzenia placu i dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni około 30 tys. m2 z trylinki i asfaltu z kanałami spławnymi , a także tacy wysłodkowej i osadników z żelbetonu o łącznej powierzchni około 6,7 tys. m2. Przy budynkach wagowych zamontowanych jest 8 wag o nośności 15 ton do 50 ton nie posiadających aktualnej legalizacji. Teren jest  uzbrojony w sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Cena wywoławcza wynosi 1 130 000,00 zł.(słownie: jeden milion sto trzydzieści tys. zł.) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.  Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 113 000 ,00 zł.( słownie: sto trzynaście tysięcy zł.). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 11 300,00 zł.( słownie: jedenaście tysięcy trzysta zł.). Licytacja odbędzie się dnia 13 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 w byłej Cukrowni „Częstocice” przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950  z dopiskiem „wadium – Częstocice - dz. 1/7 ” w terminie do 12 sierpnia 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące  udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość , a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się  od zawarcia. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00  w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela przedstawiciel KSC : - Pan Kazimierz Darmochwał – tel.: 695 650 214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz