Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-08-07 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Bielawki, Radziki Małe, Łapinóż i lokalu użytkowego w Unisławiu, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bielawki , gmina Wąpielsk, powiat rypiński , województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę nr 11 o powierzchni 0,9900 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych ) netto , przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 120,00 zł . Licytacja odbędzie się dnia 31.08.2015 roku , o godz. 9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski,  87-880 Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Radziki Małe, gmina Wąpielsk, powiat rypiński , województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę nr 148 o powierzchni 0,5400 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 5.200,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście złotych ) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 52,00 zł .

Licytacja odbędzie się dnia 31.08.2015 roku , o godz. 10:00, w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1.

W przypadku nieruchomości położonych w miejscowości: Bielawki i Radziki Małe prawo pierwokupu przysługuje Gminie Wąpielsk.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łapinóż , gmina Osiek, powiat brodnicki , województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę nr 101 o powierzchni 3,3400 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026563/5. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 33.200,00 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych ) netto , przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.320,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia  złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 332,00 zł .Licytacja odbędzie się dnia 31.08.2015 roku , o godz. 11:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1.

W przypadku nieruchomości położnej w miejscowości Łapinóż prawo pierwokupu przysługuje Gminie Osiek.

4) lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 131,74 m2, składającego się ze stołówki , kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych , wc, i 2 korytarzy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 139,36 m2, znajdującego się w piwnicy  budynku użytkowo- mieszkalnego położonego w Unisławiu przy ul. Chełmińska 69, wraz z udziałem wynoszącym 27110/102291 części w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko- pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/000240606/6, wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo- mieszkalnego i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.500,00. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 650,00 zł. Licytacja odbędzie się dnia 31.08.2015 roku o godz. 12:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski ,ul. Przemysłowa 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 31.08.2015 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu , bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 28.08.2015 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość  położona w miejscowości ……………… obejmująca działkę oznaczoną nr ………

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 54 23 05 226 , 695 650 165

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz