Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-09-07 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Tuczno , woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej 10, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/20 o pow. 0,5079 ha powstałej w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/16, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00077542/5. Działka ta zabudowana jest budynkiem magazynu cukru nr 3 o powierzchni użytkowej 1.297 m2, działka ta posiada również utwardzenie z płyt betonowych i trylinki o powierzchni 720 m2 oraz są na niej usytuowane tory bocznicy kolejowej o długości 87 mb. Działka ta posiada również uzbrojenie w postaci sieci kanalizacyjnej i kablowych linii energetycznych.

    Budynek magazynu cukru jest objęty umową dzierżawy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 136/20 wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Licytacja odbędzie się dnia 29.09.2015 r. o godz. 900 w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo – Biuro Główne.

  2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej 10, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/24 o pow. 1,9384 ha, która powstała w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/14, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00077542/5. Działka nr 136/24 jest utwardzona płytami betonowymi typu MON na powierzchni blisko 3.900 m2. Usytuowany jest na niej fragment bocznicy kolejowej o długości torów 223 mb oraz kablowe linie energetyczne. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 136/24 wynosi 276.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 27.600,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Licytacja odbędzie się dnia 29.09.2015 r. o godz. 1000 w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo – BiuroGłówne. Na ww. nieruchomościach jest ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o. o. w Poznaniu.

Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość nr 136/20 lub nieruchomość 136/24 w Tucznie” w terminie do dnia 25.09.2015 r. Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Tucznie, ul. Bydgoska 10 w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba tel. 661 666 047. Odnośnie wszystkich w/w nieruchomości w przetargu obowiązywać będą następujące zasady: Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż w dniu podpisania aktu notarialnego Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz