Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-09-10 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego po byłej cukrowni Żnin, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

L.p.

Przedmiot sprzedaży

Cena wywoławcza netto zł/szt.*)

Wadium

zł/szt.

Postąpienie

zł/szt.

1

Ładowarka - rok bud. 1982; silnik Typ SW nr 680/59/8 162/220

nr inw. ZNI58000181

30 000,00

3 000,00

300,00

2

Ładowarka - rok bud. 1983; silnik Typ SW nr 680/59/8 038300490

nr inw. ZNI58000187

19 000,00

1 900,00

200,00

3

Ładowarka - rok bud. 1984; silnik Typ SW nr 680/59/8 N584005080; poj. łyżki 3,4

nr inw. ZNI58000195

19 000,00

1 900,00

200,00

4

Wiertarka - rok bud.1984; nr silnika 789631

nr inw. ZNI41100295

60,00

6,00

6,00

5

Wiertarka słupowa – rok bud.1989;

nr inw. ZNI41100348

130,00

15,00

10,00

6

Sprężarka – rok bud.1984;

nr inw. ZNI44400302

1 500,00

150,00

20,00

7

Agregat sprężarkowy – rok bud.1994; silnik elektr. Typ SG

nr inw. ZNI44400392

1 500,00

150,00

20,00

8

Spawarka Bester – rok bud.1988;

nr inw. ZNI48400332

150,00

15,00

10,00

9

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400333

150,00

15,00

10,00

10

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400334

150,00

15,00

10,00

11

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400336

150,00

15,00

10,00

12

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400337

150,00

15,00

10,00

13

Prostownik spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400338

1 000,00

100,00

10,00

14

Spawarka – rok bud.1989;

nr inw. ZNI48400347

150,00

15,00

10,00

15

Myjnia samochodowa – rok bud.1987;

nr inw. ZNI66900263

1 100,00

110,00

10,00

16

Przyczepa ciągnikowa CZN P741

– rok bud.1986;

nr inw. ZNI74800142

1 600,00

160,00

20,00

17

Przyczepa rolnicza BYU 247E

– rok bud.1988;

nr inw. ZNI74800162

1 900,00

190,00

20,00

18

Przyczepa niskopodwoziowa CZN P232

nr inw. ZNI74800176

4 000,00

400,00

50,00

 

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacja odbędzie się dnia 01.10 2015 r. o godz. 1000 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Lokalizacji Janikowo przy ulicy Topolowa 1 w Janikowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. O/Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np. „Ładowarka – poz.1” w terminie do 29.09.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej cukrowni Żnin w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 52 3031318. Informacji udziela pracownik KSC S.A. Lokalizacja Żnin - Pan Wojciech Meler.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz