Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-11-16 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, obręb 00101-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko- pomorskie, obejmującej działkę nr 194/43 o powierzchni 0,8021 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków oraz sieci kanalizacji ściekowej podłączonej do oczyszczalni i stanowiącej całość techniczno- użytkową. Jest to Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BOS 150 wybudowana w latach 90-tych ubiegłego wieku. Wylot ścieków do jeziora Ostrowite odbywa się poprzez stawy doczyszczające. Oczyszczalnia posiada ważne pozwolenie wodno-prawne Starosty Rypińskiego. Od początków jej istnienia utrzymywana jest przez wyspecjalizowaną firmę. Zapewnia to prawidłowe eksploatowanie urządzeń nie powodując nadmiernego ich zużycia. Istnieje możliwość wprowadzenia zdalnego monitorowania pracy oczyszczalni, co obniży koszty eksploatacji. Obecnie przy zdolności technicznej oczyszczeni 150 m3 na dobę, oczyszczalnia przyjmuje ok. 30 m3/dobę. Umożliwia to ewentualnemu nabywcy przyłączenie do oczyszczania ścieków kolejnych obszarów. Technologia pracy oczyszczalni jest stosowana i zapewnia dużą skuteczność oczyszczania ścieków komunalnych. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 6 100,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 610,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 09.12. 2015 roku o godz. 1000 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 09.12.2015 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 08.12.2015 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości Ostrowite, obejmująca działkę oznaczoną nr 194/43 o pow. 0,8021 ha.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 800 do 1300 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg  Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel: 695 650 316, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz