Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2015-12-30 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Łapy ,woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 211/3 o pow. 0,1205 ha - obręb 2 Łapy II, jedn. ewid.200206_4 Łapy Miasto,  nr 14/6 o pow. 1,3539 ha – obręb 14 Łapy Szołajdy, jedn. ewid.200206_5 Łapy Gmina i nr 14/10 o pow. 0,0822 ha – obręb 14 Łapy Szołajdy, jedn.ewid.200206_5 Łapy Gmina, tj. o łącznej powierzchni 1,5566 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na działce nr 14/10 w postaci: utwardzenia placu z betonu, fragmentów ogrodzenia zakładu z płyt prefabrykowanych i linii oświetleniowej słupowej. Działki gruntu nr 211/3 i 14/6 są niezabudowane. Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i kablowej linii elektrycznej 15 kV oraz napowietrznej linii energetycznej 15 kV, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i jej następców prawnych, w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji. Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisaną nieruchomość jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. W przypadku sprzedaży nieruchomości Gminie Łapy będzie przysługiwało prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.). Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 197.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto. Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 19.700,00 zł(słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, obręb 9 Łapy Dębowina, jedn. ewid.200206_5 Łapy Gmina, powiat białostocki, woj. podlaskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/27 o pow. 0,3837 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem warsztatowym o pow. użytk.1590,60 m² wyposażonym w dwie suwnice pomostowe o udźwigu 5,0 oraz 3,2 tony. Budynek warsztatowy posiada pomieszczenia pomocnicze w postaci szatni, łazienek, narzędziowni, magazynków podręcznych oraz biurowe. Teren przed budynkiem warsztatowym  jest utwardzony betonem. Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci wody pitnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i jej następców prawnych, w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji. Na prawie użytkowania wieczystego działki nr 1/27, będącej przedmiotem sprzedaży, ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez tą działkę, poczynając od drogi publicznej do działki oznaczonej nr 1/18 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 1/18. Budynek warsztatowy znajdujący się na działce nr 1/27 jest aktualnie wydzierżawiony. Umowa dzierżawy przewiduje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisaną nieruchomość jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 653.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto, przy czym sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 65.300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, obręb 9 Łapy Dębowina, jedn. ewid.200206_5 Łapy Gmina, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1/36 o pow. 0,3847 ha i nr 1/39 o pow.0,1749 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem warsztatowym o pow. użytk.765,60 m ² wraz z częścią socjalną oraz budynkiem warsztatowym o pow. użytk.448,80 m². Teren przed budynkami warsztatowymi  jest utwardzony płytami betonowymi i betonem na pow.ok.3700 m². Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci wody pitnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i jej następców prawnych, w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji. Część budynku warsztatowego jest aktualnie wydzierżawiona. Dwie zawarte umowy dzierżawy przewidują 3-miesięczny i 9-miesięczny okres wypowiedzenia. Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisaną nieruchomość jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 45.000,00 zł(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Licytacja odbędzie się dnia 21 stycznia 2016 r. o godz. 1000 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruch. Łapy dz. nr ……” w terminie do 19 stycznia 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić w oryginale na piśmie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 800 do 1300 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu kom. 695 650 367. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz