Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-01-05 Przetarg – sprzedaż środków trwałych Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

  1. Samochód osobowy m-ki SKODA ROOMSTER (powypadkowy), rok prod. 2009, Nr fabryczny NFM5FM52T10215, Nr rejestracyjny CT 3853E, cena wywoławcza 5.900,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23 % podatek VAT, wadium 590,00 zł, postąpienie 100 zł.
  2. Ciągnik rolniczy m-ki Ursus-typ 1201 2MP, rok prod.1978, Nr fabryczny 31310, Nr rejestracyjny CHL 2437, cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23 % podatek VAT, wadium 984,00 zł, postąpienie 100 zł.
  3. Przyczepa Ciężarowa Rolnicza- typ IFA HL 80.11 o ładowności 8 ton, rok prod. 1977, Nr fabryczny 430577, Nr rejestracyjny LKS P932, cena wywoławcza 2.460,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 2 % podatek VAT, wadium 246,00 zł, postąpienie – 50 zł.
  4. Kosiarka Rotacyjna- typ Z 042 ciągnikowa zawieszana, rok prod. 2002, Nr fabryczny 6932, cena wywoławcza 738,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23% podatek VAT, wadium 73,80 zł, postąpienie 50 zł. 

Licytacja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w biurowcu, w pokoju 314 (III piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ S.A. Oddział Chełm nr: 15 2030 0045 1110 0000 0010 5080 w terminie do 28 stycznia 2015 r. z dopiskiem, np. „wadium –  skoda roomster”.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - kopię dowodu osobistego,

2) pozostali oferenci – odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają: Pan Jan Gut – tel. 695 650 268 - poz. 1, Pan Tomasz Sobczuk – tel. 661 664 836 - poz. 2-4

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

« wstecz