Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-03-04 Przetarg - na sprzedaż Dyfuzora typu DC-10, rok bud. 1984, znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy. woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż na podst. art.19 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r poz. 747 ze zm. ) n/w składnika majątku ruchomego:

1.Dyfuzora typu DC-10, rok bud. 1984, nr inwentarzowy 560/25800/KRU, znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Cena wywoławcza wynosi 538.000,00 (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych netto, która zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 53.800,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 5.380,00 (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) złotych. Licytacja odbędzie się dnia 06.04.2016 r. o godz. 1200w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 38/40 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. COB/WARSZAWA nr konta 81 2030 0045 1110 0000 0119 3590 z dopiskiem „wadium – Dyfuzor DC-10 w terminie do dnia 05.04.2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm. Dz. U. 2007 nr 214, poz. 1572). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić całą cenę nabycia brutto w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Janusz Jankowski pod nr tel. kom. 661 664 741. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 38/40, w dni powszednie w godz. od 800 do 1300 do dnia poprzedzającego przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. pracownikiem Spółki. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz