Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-03-22 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark ,woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, gmina Krzczonów, powiat lubelski, woj. lubelskie, obejmującej działkę nr: 2/34 o pow. 0,2512 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1I/00138820/8, wraz z prawem własności budynku magazynowo - biurowego murowanego o pow.361,70 m2. Zbycie nieruchomości nastąpi z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. 2/34 o pow. 0,2512 ha , polegającą na użytkowaniu drogi koniecznej w postaci pasa gruntu o wymiarach 6x26 m biegnącego od granicy z działką nr 233, do granicy z działką oznaczoną nr 2/26, tj. o powierzchni 126 m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, położonej w miejscowości Krzczonów Folwark, gminie Krzczonów, powiat lubelski, woj. lubelskie, stanowiącej działkę nr 2/26, obszaru 0,4078 ha zabudowaną budynkiem przedszkola, objętej KW nr LU1I/00192157/5, będącej własnością Powiatu Lubelskiego. Cena wywoławcza wynosi 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1 000,00 (słownie: jeden  tysiąc, 00/100) złotych. Licytacja odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016 r. o godz.1000 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ S.A. Oddzial Chełm nr: 15 2030 0045 1110 0000 0010 5080 w terminie do 11 kwietnia 2016 r. z dopiskiem „wadium –  nieruchomość położona w miejscowości Krzczonów”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - kopię dowodu osobistego,

2) pozostali oferenci – odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uzgodnienie terminu obejrzenia przedmiotu przetargu oraz informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Henryk Szewczuk tel. 82.577 02 11 w.209, kom. 695650271. Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz