Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-05-24 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łapy, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 z 2007 r., ze zm. zawartą w Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku, poz. 501), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łapy, obręb 9 Łapy Dębowina, jedn. ewid. 200206_5 Łapy Gmina, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1/36 o pow. 0,3847 ha i nr 1/39 o pow. 0,1749 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem warsztatowym o pow. użytk. 765,60 m² wraz z częścią socjalną oraz budynkiem warsztatowym o pow. użytk. 448,80 m². Teren przed budynkami warsztatowymi jest utwardzony płytami betonowymi i betonem na pow. ok. 3700 m². Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci wody pitnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i jej następców prawnych, w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji. Część budynku warsztatowego jest aktualnie przedmiotem umowy dzierżawy, która przewiduje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisaną nieruchomość jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach,
w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruch. Łapy - dz. nr 1/36, 1/39” w terminie do 21 czerwca 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – wydruk ze strony internetowej CEIDG, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić w oryginale na piśmie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie
w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm. zawartą w Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku, poz.501).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego i uiszczeniu całej ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

Z

  • autor: Włodzimierz Sobiesiuk

« wstecz