Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-06-20 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Malbork, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną nr 3/18 o pow. 0,1624 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości (tj. budynku administracyjnego, czterokondygnacyjnego o pow. użytkowej 1066,36 m2, wraz z utwardzeniem placu przed budynkiem) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną nr 3/3 o pow. 0,0099 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości (tj. kompleksu garaży samochodów osobowych o łącznej pow. użytkowej 110,96 m2). Nieruchomości położone są przy ul. Reymonta 16-18 w Malborku, obręb 12 miasta Malbork, powiat malborski, województwo pomorskie. Dla wyżej opisanych działek w Sądzie Rejonowym w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta GD1M/00031520/6. Cena wywoławcza sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości wynosi: 1.040.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 104.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi: 10.400,00 zł.

Licytacja odbędzie się w dniu 20.07.2016 r. o godz. 12:00 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia Malbork” w Malborku, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51, 82-200 Malbork, w sali konferencyjnej budynku fabrycznego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w banku BGŻ S.A., numer rachunku 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „Wadium – nieruchomość w Malborku obejmująca działki nr 3/18 oraz 3/3” w terminie do dnia 18.07.2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, oświadczenia że znany jest mu przebieg granic nieruchomości jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego,

2) pozostali oferenci – odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 z późn. zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 601 617 231. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

dH4jGHGMxAIBAKBwNoRm5CBQCAQCKwnwngGAoFAI

  • autor: Zbigniew Kwiecień

« wstecz