Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-06-28 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie i Stargardzie, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.  prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 97,12 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnym o pow. użytkowej 18,76 m2, mieszczącego się na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posadowionym przy ul. Cukrowej 14 w Szczecinie, wraz z udziałem w wysokości 417/1000 części we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/1 o obszarze 1236,00 m2 obręb 2163 Pogodno, gmina Miasto Szczecin, powiat Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00217813/8. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin w/w nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie o dominującej funkcji – teren lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², usługi, park technologiczny, centrum logistyczne.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi: 179.000,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) - sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);

2.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie, obręb 2163, Pogodno 163, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1/2 o powierzchni 0,1285 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00081986/8. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin w/w nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie o dominującej funkcji – teren lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², usługi, park technologiczny, centrum logistyczne. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Szczecin przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 145.000,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) - transakcja będzie opodatkowana według stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 1.450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

3.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/2 o powierzchni 0,1120 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051950/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce gruntowej nr 55/1 o pow. 0,1209 ha stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00120038/5. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wyżej opisana nieruchomość gruntowa posiada funkcję – „tereny podmiejskie zespołów mieszkaniowych. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 47.200,00 zł netto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) - transakcja będzie opodatkowana według stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 4.720,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 472,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100);

4.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/5 o powierzchni 0,1136 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051950/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 55/8 o pow. 0,0921 ha stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00120040/2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wyżej opisana nieruchomość gruntowa posiada funkcję – „tereny podmiejskie zespołów mieszkaniowych. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 47.800,00 zł netto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) - transakcja będzie opodatkowana według stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 4.780,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 478,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100);

5.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/7 o powierzchni 0,1797 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051950/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 55/8 o pow. 0,0921 ha stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00120040/2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wyżej opisana nieruchomość gruntowa posiada funkcję – „tereny podmiejskie zespołów mieszkaniowych. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 69.600,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) - transakcja będzie opodatkowana według stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 6.960,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 696,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100);

6.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/9 o powierzchni 0,1856 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051950/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 55/8 o pow.0,0921 ha stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00120040/2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wyżej opisana nieruchomość gruntowa posiada funkcję – „tereny podmiejskie zespołów mieszkaniowych. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 71.300,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) - transakcja będzie opodatkowana według stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi: 7.130,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 713,00 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych 00/100).

Licytacja odbędzie się 12 sierpnia 2016 r. godz. 10:00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w terminie do 11.08.2016 r. wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard, nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem wadium:

  1. „lokal mieszkalny nr 2,ul. Cukrowa 14 w Szczecinie”,
  2. „działka nr 1/2 o powierzchni 0,1285ha w Szczecinie”,
  3. „działka nr 55/2 o powierzchni 0,1120 ha w Stargardzie”,
  4. „działka nr 55/5 o powierzchni 0,1136 ha w Stargardzie”,
  5. „działka nr 55/7 o powierzchni 0,1797 ha w Stargardzie”,
  6. „działka nr 55/9 o powierzchni 0,1856 ha w Stargardzie”,

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 roku, Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

dH4jGHGMxAIBAKBwNoRm5CBQCAQCKwnwngGAoFAI

 

  • autor: Mariola Raś

« wstecz