Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-06-28 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, stanowiących:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 15/16 o pow. 1,7294 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków: buraczarni, pompowni buraków, wagi gospodarczej i portierni nr 2 o łącznej powierzchni 2091,38 m² oraz dróg dojazdowych, placów, ogrodzenia i sieci infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości.

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 15/17 o pow. 0,9703 ha i działkę nr 15/18 o pow. 0,0079 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków: produktowni, surowni, ciepłowni PLM, socjalno-warsztatowego, biura technicznego o łącznej powierzchni 5353,90 m², a także pozostałych części infrastruktury tj.: komina przemysłowego, ogrodzenia i utwardzonych placów fabrycznych znajdujących się na tych nieruchomościach.

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę nr 15/21 o pow. 12,1553 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli tj.: ogrodzenia i oświetlenia znajdujących się na tej nieruchomości,

4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 15/22 o pow. 3,0101 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli tj.: placów utwardzonych i linii kablowych energetycznych znajdujących się na tej nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości zabudowanych wynosi 1.544.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 154.400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 15.440,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych);

5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 39/29 o powierzchni 1,0398 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności stawu i przepustów znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości zabudowanej wynosi 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 5.580,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 558,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych);

6.  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 39/30 o powierzchni 0,9651 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków: wentylatorni i magazynu cukru o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 3341,72 m² oraz ogrodzenia, chodnika i linii kablowej znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości zabudowanej wynosi 327.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.270 zł (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ozorków i położone są na terenach usług, usług rzemiosła oraz drobnej wytwórczości baz, składów oraz usług komercyjnych.

Licytacje odbędą się w dniu 26 lipca 2016 r.:

- o godz. 1000 dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 15/16, 15/17, 15/18, 15/21 i 15/22,

- o godz. 1100, dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/29,

- o godz. 1200 dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/30,

w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków – Biuro główne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – Leśmierz …….” - wpisać nr działek odpowiedniej nieruchomości, w terminie do 22 lipca 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Odnośnie w/w nieruchomości w przetargu obowiązywać będą następujące zasady:

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Leśmierzu, w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba, tel. 661 666 047.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

dH4jGHGMxAIBAKBwNoRm5CBQCAQCKwnwngGAoFAI

  • autor: Zbigniew Stawski

« wstecz