Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-07-05 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości w Tucznie, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż: następujących nieruchomości położonych w Tucznie, obręb Tuczno [nr 0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiących:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tuczno, obręb Tuczno [0021], działka nr 136/25 o powierzchni 0,9070 ha, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00024223/7 wraz z prawem własności budowli w postaci ogrodzenia. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych);
  2. odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 35,90 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej 3, posadowionym na działce o nr ewidencyjnym 122/11 o pow. 0,5661 ha, obręb Tuczno [0021], gm. Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 13,89 m² oraz udziałem wynoszącym 4979/361450 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali, dla którego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00070973/6. Cena wywoławcza sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacje odbędą się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 1000 dla nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 136/25, o godz. 1100, dla lokalu mieszkalnego w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul Topolowa 1, 88-160 Janikowo – Biuro główne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – Tuczno działka nr 136/25 lub wadium – Tuczno lokal mieszkalny” w terminie do 26 lipca 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę

o  rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Tucznie, w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba tel. 661 666 047.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  • autor: Wiesław Zięba

« wstecz