Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2016-07-12 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie/ ODWOŁANY

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Oddział „Cukrownia Werbkowice” ul. Przemysłowa 2, 22-550 Werbkowice

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb [0004] Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Zabudowę nieruchomości stanowią trzy budynki o charakterze magazynowym z zapleczem biurowo – socjalnym o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m².

Licytacja zaplanowana na dzień 18 sierpnia 2016 r. na godzinę 11:00 w Cukrowni „Werbkowice” w Werbkowicach ul. Przemysłowa 2 w sali konferencyjnej biurowca, I piętro, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb [0004] Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Zabudowę nieruchomości stanowią trzy budynki o charakterze magazynowym z zapleczem biurowo – socjalnym o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m².

Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 95.200,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł. Stawka podatku VAT zostanie określona zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 18 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w Cukrowni „Werbkowice” w Werbkowicach ul. Przemysłowa 2 w sali konferencyjnej biurowca, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze: 16 2030 0045 1110 0000 0086 8840 z dopiskiem „wadium – przetarg Opole Lubelskie - działka 207/4” w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Spółki jeśli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

1) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego

2) pozostali oferenci - aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – wydruk ze strony internetowej CEIDG, zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu numeru NIP. W przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas zobowiązana jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, przedstawić na piśmie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik KSC: Pan Ryszard Maciąg – tel. 081 463-22-42, kom. 695-650-356

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

  • autor: Ryszard Maciąg

« wstecz