Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. Przyczepy niskopodwoziowej, nr inwentarzowy 748/96387/JAN, cena wywoławcza wynosi 4.920,00 zł brutto, wadium 492,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
  2. Ładowarki Ł34, nr inwentarzowy 580/96385/JAN, cena wywoławcza wynosi 23.370,00 zł brutto, wadium 2.337,00 zł, postąpienie 250,00 zł;
  3. Myjni parowej samochodowej, nr inwentarzowy 669/96386/JAN, cena wywoławcza wynosi 1.353,00 zł brutto, wadium 135,30 zł, postąpienie 15,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. o godz. 1200 w miejscu prowadzenia działalności - Janikowo przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo – Biuro Główne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, przetarg 23.11.2016 r., wadium - poz.1 (lub 2, 3)” w terminie do dnia 21.11.2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

  • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego
  • pozostali oferenci - aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – wydruk ze strony internetowej CEIDG, zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu numeru NIP. W przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostali nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 1, 88-400 Żnin do dnia 21.11.2016 r. od godz. 900 do 1300 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z niżej podaną osobą.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela Pan Wojciech Meler - tel. kom. 695 650 316.

Załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca na własny koszt. W przypadku nieodebrania zakupionych przedmiotów sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zapłaty faktury VAT zostaną naliczone przez KSC S.A. koszty składowania w wysokości 100,00 zł netto za jeden dzień składowania.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

9k=

  • autor: Zbigniew Stawski

« wstecz