Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 25 stycznia 2017 r. na sprzedaż zestawu sprężarkowego w lokalizacji Płock, woj. płockie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż zestawu sprężarkowego składającego się z 2 sprężarek śrubowych HAFI, typ VMX-15kW (V2015L10S) produkcji HAFI INDUSTRIES GMBH – Austria. Napęd: silniki elektryczne 15 kV, nadciśnienie robocze 10 bar. Rok produkcji 1996. Numer inwentarzowy MWI2275. Sprężarki fizycznie znajdują się w lokalizacji Mała Wieś ul. Warszawska 31, powiat płocki.

Cena wywoławcza za zestaw wynosi 12.300,00 (dwanaście tysięcy trzysta) zł brutto. W cenie wywoławczej zawarty jest 23% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.230,00 (tysiąc dwieście trzydzieści) zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 (dwieście) zł.

Licytacja odbędzie się dnia 25 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w budynku administracyjnym KSC S.A w Płocku, Plac W. Witosa 1, pomieszczenie stołówki zakładowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „Przetarg Mała Wieś – sprężarki HAFI” w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

osoby fizyczne - dowód osobisty,

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,

decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Sprzedaż - odbiór przedmiotu licytacji nastąpi w terminie do 10 lutego 2017 r. Demontaż, załadunek i transport urządzeń na koszt Kupującego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela: Pan Ryszard Maciąg, tel.: 695 650 356.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w Małej Wsi przy ulicy Warszawskiej 31 w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z powyżej wskazaną osobą.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  • autor: Ryszard Maciąg

« wstecz