Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 19 stycznia 2017r. na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb 43, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działki 1/17 o pow. 3,7534 ha i 1/10 o pow. 1,4030 ha, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);

2.    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb 43, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działki 1/18 o pow. 0,4772 ha i 1/11 o pow. 0,9253 ha, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Dla wyżej wymienionych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00033607/5.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w południowo-zachodniej części miasta. Działki nr 1/17 i 1/10 stanowią teren, na którym znajdują się zbiorniki retencyjne byłej oczyszczalni ścieków oraz urządzenia w postaci oświetlenia wraz z drogą dojazdową. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren działek nr 1/17 i 1/10 zastał oznaczony jako tereny wód powierzchniowych śródlądowych - stawy o funkcji retencyjnej i gospodarczej wraz z urządzeniami wodnymi, tereny sportu i rekreacji z dopuszczeniem lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych (od strony południowej na działce nr 1/17).

Działki nr 1/18 i 1/11 to teren po zlikwidowanej bocznicy kolejowej. Zgodnie z planem zagospodarowania teren tych gruntów przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną. Obie działki stanowią całość użytkową.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek 1/18 i 1/11 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na nieruchomości obejmującej działkę nr 1/14 o pow. 0,1820 ha w Ostrowcu Świętokrzyskim, obręb 43, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 1/18 i 1/11.

Licytacja odbędzie się dnia 19 stycznia 2017 r, o godz. 1100 w byłej Cukrowni „Częstocice” przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: np. „Wadium – nieruchomości CZE nr 1/17, 1/10, w terminie do dnia 18 stycznia 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne - dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  • autor: Kazimierz Darmochwał

« wstecz