Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 2 marca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, woj. lubelskie

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Oddział „Cukrownia Werbkowice”, ul. Przemysłowa 1, 22-550 Werbkowice

ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, obręb geodezyjny 5 Horyszów, gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie obejmującej działkę nr 200 o powierzchni 2,01 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1H/00060000/9 wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Licytacja, (przetarg opublikowany poniżej) zaplanowana na dzień 2 marca 2017 r. na godzinę 10:00 w Oddziale „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach przy ulicy Przemysłowej 2 – sala konferencyjna,  niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, obręb geodezyjny 5 Horyszów, gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie obejmującej działkę nr 200 o powierzchni 2,01 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1H/00060000/9 wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.(słownie: jeden tysiąc złotych). Stawka podatku VAT zostanie określona zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień sprzedaży.

Licytacja odbędzie się dnia 2 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Oddziale „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach przy ulicy Przemysłowej 2 – sala konferencyjna.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu nr: 16 2030 0045 1110 0000 0086 8840 z dopiskiem: „Wadium – przetarg Werbkowice – dz. 200” w terminie do dnia 1 marca 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Uprawnionym do udziału w licytacji jest:

1) rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) oraz podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 w/w ustawy; jeżeli nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków,

2) inny podmiot niż wymieniony w art. 6 i w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, jeżeli:

a) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

b) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

3) osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne - dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,
  • dokumenty potwierdzające, że oferent spełnia przesłanki pozwalające na uznanie go za rolnika indywidualnego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052); jeżeli nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy dokumenty takie przedstawi jeden z małżonków,
  • w przypadku gdy oferentem jest inna osoba, niż rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052), dokumenty potwierdzające, że oferent spełnia przesłanki pozwalające na nabycie nieruchomości w innych wypadkach opisanych w pkt 2) i 3) powyżej, wymienionych w art. 2a) ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052).

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić pod rygorem niedopuszczenia do przetargu albo zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie, przy czym jeżeli nabywcą będzie inna osoba, o której mowa w art. 2a) ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052), termin ten nie będzie krótszy niż 3 miesiące.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu wizyty z przedstawicielem KSC S.A Panem Robertem Krawczykiem.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 661 603 060.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

WIĘCEJ OGŁOSZEŃ:  https://bip.minrol.gov.pl/Spolki-z-udzialem-Skarbu-Panstwa

  • autor: Ryszard Maciąg

« wstecz