Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 20 kwietnia 2017 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gryfice, woj. Zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń. Miejsce prowadzenia działalności Gryfice, ul. Fabryczna 2, 72-300 Gryfice, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) Ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice-2, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 21/6 o pow. 1,3426 ha łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0002, Gryfice–2, , gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Działka nr 21/6 nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, przy czym istnieje możliwość doprowadzenia mediów z sąsiednich nieruchomości. Dojazd do drogi publicznej, tj. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, realizowany jest przez działkę 21/5.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 21/6 i udział 1/7 części w działce nr 21/5 wynosi 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, , gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/36 o pow. 0,1794 ha dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

Działka nr 3/36 znajduje się w północnej części miasta przy ul. Fabrycznej w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej prowadzącej do Trzebiatowa. Nieruchomość wyposażona jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej. Zabudowę działki stanowi przedwojenny, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek o pow. użytkowej 999,80 m2 , wykonany w technologii tradycyjnej, o charakterze biurowo – administracyjnym. Frontowa granica nieruchomości urządzona jest ogrodzeniem z brama wjazdowa przesuwną. Na terenie działki znajduje się parking, droga oraz chodniki.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/36 wynosi 704.000,00 zł (słownie: siedemset cztery tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 70.400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, , gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/37 o pow. 0,5271 ha wydzielonej z działki nr 3/30, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz łącznie z udziałem wynoszącym 8/81 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/28 o pow. 0,7084 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00044405/0.

Działka 3/37 znajduje się w północno - wschodniej części miasta. Zabudowę działki stanowi murowany budynek magazynu wysłodków suszonych o pow. użytkowej 1.203,40 m2, wykonany w technologii tradycyjnej w latach 50’ XX wieku, z czerwonej cegły, kryty blachą. Budynek nie posiada instalacji wewnętrznych, jednak istnieje możliwość ich podłączenia. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez działkę nr 3/28 będącą drogą wewnętrzną. Budynek obciążony jest umowami dzierżawy na czas nieoznaczony.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/37 i udział 8/81 części w działce nr 3/28 wynosi 394.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 39.400,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć  tysięcy czterysta złotych).

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20.04.2017 r., o godz. 1200 w budynku Biura Głównego dawnej Cukrowni Gryfice przy ul. Fabrycznej 2, 72-300 Gryfice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „wadium – nieruchomość GRYFICE nr 21/6 lub 3/36, lub 3/37” w terminie do dnia 18.04.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne - dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 1000 do 1300 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu podanym poniżej.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerami tel. 91 384 20 51, 669 990 161, 785 853 652.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  • autor: Waldemar Zeuschner

« wstecz