Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 28 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych położonych w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.)

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 62/25 o pow. 0,0846 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093810/2, wraz z prawem własności budynku gospodarczego znajdującego się na tej nieruchomości. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu, wyżej opisane nieruchomości znajdują się w granicach terenów o funkcji: „tereny podmiejskich zespołów mieszkaniowych”.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 29.200,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.920,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 292,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

oraz I publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie:

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/7 o pow. 0,1797 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051950/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 55/8 o pow. 0,0921 ha stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00120040/2 z ustanowioną służebnością sieci przesyłowych. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wyżej opisana nieruchomość gruntowa posiada funkcję – „tereny podmiejskie zespołów mieszkaniowych”. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 46.400,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.640,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 464,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/9 o pow. 0,1856 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051950/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce gruntowej nr 55/8 o pow. 0,0921 ha stanowiącej drogę dojazdową do wyżej opisanej działki, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00120040/2 z ustanowioną służebnością sieci przesyłowych. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wyżej opisana nieruchomość gruntowa posiada funkcję – „tereny podmiejskie zespołów mieszkaniowych”. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 47.600,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.760,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 476,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Licytacja odbędzie się dnia 28 kwietnia 2017 r. godz. 11:00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w terminie do 27.04.2017 r. wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Bank PEKAO S.A. I/O Stargard, nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem wadium:

  1. „działka nr 62/25 o pow. 0,0846 ha w Stargardzie”,
  2. „działka nr 55/7 o pow. 0,1797 ha w Stargardzie”,
  3. „działka nr 55/9 o pow. 0,1856 ha w Stargardzie”.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 roku, Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne - dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

WIĘCEJ OGŁOSZEŃ: https://bip.minrol.gov.pl/Spolki-z-udzialem-Skarbu-Panstwa

 

  • autor: Mariola Raś

« wstecz