Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 10 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Tuczno, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1)

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Tuczno, obręb Nr 0021 Tuczno, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 140 o pow. 0,4957 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7,
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Tuczno, obręb Nr 0021 Tuczno, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 283 o pow. 0,6700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7,
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Helenowo, obręb Nr 0008 Helenowo, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 3/2 o pow. 1,0365 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7,
 4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jaksice, obręb Nr 0013 Jaksice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 40 o pow. 0,8222 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024222/0,
 5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jaksice, obręb Nr 0013 Jaksice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 121 o pow. 0,4800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024222/0,
 6. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jaksice, obręb Nr 0013 Jaksice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 130/1 o pow. 0,7178 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024222/0.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2)

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tuczno, obręb Tuczno 0021, działka nr 136/25 o powierzchni 0,9070 ha, gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr BY1I/00024223/7.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 11:00 dla nieruchomości wymienionej w pkt. 1) oraz o godz. 12:00 dla nieruchomości wymienionej w pkt. 2) w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, w budynku biura głównego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 8 maja 2017 r. z dopiskiem: „Wadium – Tuczno nieruchomość po zlikwidowanej bocznicy” lub „Wadium – Tuczno działka nr 136/25”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

 • osoby fizyczne dowód osobisty,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
 • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 09:00 do 14:00 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Przedmiotu przetargu, a także informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 661066047.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Więcej ogłoszeń Krajowej Spółki Cukrowej S.A. znajduje się na stronie www.polski-cukier.pl

 • autor: Wiesław Zięba

« wstecz