Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 29 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r. nr 27, poz. 177 ze zm. ) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim, obręb 0004_04 Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1O/00014559/8, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Zabudowę stanowi obiekt magazynowy 3-komorowy z zapleczem biurowo-socjalnym o łącznej pow. użytkowej ok. 3.300 m2 , budynek pomocniczy o pow. użytkowej 178 m2, utwardzenie placu o pow. ok. 10,5 tys. m2 oraz fragment ogrodzenia.

Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 95.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień sprzedaży, którego kwota dla ww. ceny wywoławczej wynosi 60.755,93 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku administracyjnym KSC S.A. w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13i.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BGŻ BNP Paribas SA o numerze: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „Wadium - przetarg – dz. 207/4 – Opole Lubelskie” w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

– osoby fizyczne – dowód osobisty,

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

– osoby prawne – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis Rejestru,

– decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

– w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić do daty podpisania aktu notarialnego, zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub poświadczoną za zgodność notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku , poz. 1380 - j.t. ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu aktu notarialnego, oraz po uprzednim opróżnieniu magazynów ze składowanych towarów i wyposażenia należącego do sprzedającego, jednakże nie później niż do końca lipca 2017 roku. Wyposażenie znajdujące się obecnie w obrębie nieruchomości nie stanowi przedmiotu przetargu.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 695 650 356.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Więcej ogłoszeń: https://bip.minrol.gov.pl/Spolki-z-udzialem-Skarbu-Panstwa

  • autor: Ryszard Maciąg

Pliki do pobrania

« wstecz