Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 24 stycznia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb Nr 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/13 o pow. 0,1763 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dostępem do ul. Świętokrzyskiej od strony północnej. Działka posiada regularny kształt prostokąta. Zabudowę działki stanowią: budynek stacji sprzęgłowej (rok bud. 1967) o pow. użytk. 105,60 m² oraz budynek portierni (rok bud. 1999) o pow. użytk. 4,50 m².

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w byłej Cukrowni „Częstocice” przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb Nr 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/18 o pow. 0,5869 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości. Zbycie nieruchomości wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/12 o powierzchni 0,4001 ha, stanowiącej wydzieloną drogę wewnętrzną, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00063382/0.

Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski, jest to część terenu po byłej cukrowni w Częstocicach. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Zabudowę nieogrodzonej nieruchomości stanowi budynek byłego magazynu cukru (rok bud. 1971) o pow. użytk. 1039,20 m².

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w drodze dojazdowej wynosi 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 r. o godz. 1030 w byłej Cukrowni „Częstocice” przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb Nr 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/20 o pow. 0,5329 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Zbycie nieruchomości wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/12 o powierzchni 0,4001 ha, stanowiącej wydzieloną drogę wewnętrzną, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00063382/0.

Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski, jest to część terenu po byłej cukrowni w Częstocicach. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Zabudowę nieogrodzonej nieruchomości stanowi budynek magazynowy (rok bud. 1974) o pow. użytk. 407,10 m² oraz wieża oświetleniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w drodze dojazdowej wynosi 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w byłej Cukrowni „Częstocice” przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: np. „wadium – nieruchomość nr …../……” (należy wpisać nr ewidencyjny działki odpowiedniej nieruchomości) w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk
    z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis
    z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 800 do 1500 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 356.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  • autor: Dominika Walczak

« wstecz