Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 14 marca 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Tokarka uniwersalna TUM 25, nr inwentarzowy JAN41000026 – cena wywoławcza wynosi 2.460,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).
 2. Wiertarka kadłubowa, nr inwentarzowy JAN41100007 – cena wywoławcza wynosi 1.476,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych).
 3. Strugarka-wyrównarka DSZO 40, nr inwentarzowy JAN54000082 – cena wywoławcza wynosi 1.845,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 184,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
 4. Spawarka prostownikowa SPB, nr inwentarzowy JAN48400091 – cena wywoławcza wynosi 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych) brutto. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
 5. Spawarka prostownikowa SPB, nr inwentarzowy JAN48400092 – cena wywoławcza wynosi 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
 6. Spawarka prostownikowa SPB, nr inwentarzowy JAN63100190 – cena wywoławcza wynosi 369,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 90/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
 7. Spawarka prostownikowa SPB, nr inwentarzowy JAN63100218 – cena wywoławcza wynosi 369,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 90/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
 8. Bateria kondensatorów, nr inwentarzowy JAN61000161 – cena wywoławcza wynosi 1.107,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 110,70 zł (słownie: sto dziesięć złotych 70/100). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 marca 2018 r., o godz. 1030 w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo – Biuro główne, ul. Topolowa 1, 88 – 160 Janikowo. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „Lokalizacja Janikowo, przetarg 14.03.2018 r., wadium – poz. 1 (lub 2, 3,….)” do dnia 12 marca2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzają status prawny oferenta:

 • osoby fizyczne – dowód osobisty,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
 • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnika do reprezentowania oferenta w przetargu oraz dokumenty potwierdzające tożsamość.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia, na podstawie faktury VAT.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w Janikowie przy ulicy Topolowej 1, 88 – 160 Janikowo w dni powszednie w godz. od 900 do 1300 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu podanym poniżej. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 607995233.

Załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca na własny koszt. W przypadku nieodebrania zakupionych przedmiotów w terminie 14 dni od dnia zapłaty faktury VAT zostaną naliczone przez KSC S.A. koszty składowania w wysokości 100,00 zł netto za każdy dzień.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 • autor: Zbigniew Stawski

« wstecz