Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 23 maja 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem 87/37 o powierzchni 0,0786 ha oraz nr 87/44 o powierzchni 0,5694 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

W celu zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ustanowi na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Janikowie, obręb [0004], gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 87/39 o pow. 0,3372 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną do drogi publicznej – ulicy Prusa w Janikowie, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej wynosi 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. o godz. 13:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, 88-160 Janikowo, Biuro Główne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – Janikowo działki nr 87/37 i nr 87/44” w terminie do 21 maja 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

  • osoby fizyczne – dowód osobisty
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • osoby prawne – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis Rejestru
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić do daty podpisania aktu notarialnego, zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub poświadczoną za zgodność notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu – 661 666 047.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz