Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Tuczno, Helenowo, Jaksice, woj. kujawsko-pomorskie - 6 działek po bocznicy kolejowej o łącznej powierzchni 4,2222 ha

1.    ORGANIZATOR I PRZEDMIOT PRZETARGU

1.1.    Organizatorem przetargu ustnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 (dalej: „Organizator Przetargu” lub „Spółka”).
1.2.    Przedmiotem przetargu jest:
zespół nieruchomości niezabudowanych stanowiący teren po zlikwidowanej bocznicy kolejowej relacji Tuczno-Jaksice, obejmujący:
1)    prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 140 o pow. 0,4957 ha położonej w miejscowości Tuczno, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7,
2)    prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 283 o pow. 0,6700 ha położonej w miejscowości Tuczno, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7,
3)    prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 3/2 o pow. 1,0365 ha położonej w miejscowości Helenowo, obręb Helenowo [0008], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00080259/8,
4)    prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 40 o pow. 0,8222 ha położonej w miejscowości Jaksice, obręb Jaksice [0013], gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024222/0,
5)    prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 121 o pow. 0,4800 ha położonej w miejscowości Jaksice, obręb Jaksice [0013], gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024222/0,
6)    prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 130/1 o pow. 0,7178 ha położonej w miejscowości Jaksice, obręb Jaksice [0013], gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024222/0.

Na działce nr 3/2 jest ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Konstancin-Jeziorna, Regon 0000197596, KRS 015668195 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00080259/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1.    Do przetargu mogą przystąpić:
2.1.1.    osoby fizyczne,
2.1.2.    osoby prawne,
2.1.3.    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2.    W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1.    Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2.    osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
2.2.3.    małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4.    osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
3.    WARUNKI PRZETARGU
3.1.    Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo w budynku Biura Głównego w dniu 09 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00.
3.2.    Przedmiot przetargu można obejrzeć w Tucznie, Helenowie i Jaksicach w dni powszednie w godz. od 11:00 do 14:00 w okresie od dnia 25 marca 2019 r. do dnia poprzedzającego przetarg.
3.3.    Łączna cena wywoławcza wszystkich nieruchomości wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4.    Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.250,00 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).
3.5.    Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset 00/100) złotych i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.5.1.    pisemnej – poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
3.5.2.  w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Przetargu.
3.6.    Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1.    informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.6.1.1.   żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2.  Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub
3.6.1.3.  Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu przetargu lub
3.6.1.4.    zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2.    informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 09 lipca 2019 r.
3.7.  Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Przetargu.
3.8.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.9.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10.    Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13.    Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.15.    Przetarg wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16.    Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku przetargu ustnego nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego – w takim przypadku z chwilą udzielenia przybicia każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17.    Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.
3.18.    Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20.    Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21.    Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22.    Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4.    WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1.    Oferent w terminie do dnia 05 kwietnia 2019 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Tuczno działki po bocznicy kolejowej”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 r. na adres Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Przetarg – Tuczno działki po bocznicy kolejowej”.
4.2.    Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Przetargu:
4.2.1.    aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2.    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3.    inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4.    dowód wniesienia wadium,
4.2.5.    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami przetargu – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6.    podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.7.    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 661 666 047.

  • autor: Wiesław Zięba

« wstecz