Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 29 maja 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie – łącznie trzy działki o nr: 87/25, 87/46 i 87/48

1.    ORGANIZATOR I PRZEDMIOT PRZETARGU
1.1.    Organizatorem przetargu ustnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 (dalej: „Organizator Przetargu” lub „Spółka”).
1.2.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Janikowie, jednostka ewidencyjna Janikowo M, obręb 4, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmująca:
1)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 87/25 o pow. 0,1302 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00074155/4,
2)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 87/46 o pow. 0,6183 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4,
3)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 87/48 o pow. 0,6803 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4,
wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych działkach.
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1.    Do przetargu mogą przystąpić:
2.1.1.    osoby fizyczne,
2.1.2.    osoby prawne,
2.1.3.    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2.    W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1.    Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2.    osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
2.2.3.    małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4.    osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
3.    WARUNKI PRZETARGU
3.1.    Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo w budynku Biura Głównego w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 13:00.
3.2.    Przedmiot przetargu można obejrzeć w Janikowie, przy ul. Topolowej 1 w dni powszednie w godz. od 11:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.
3.3.    Łączna cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 1.480.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4.    Minimalna wysokość postąpienia wynosi 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych).
3.5.    Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.5.1.    pisemnej – poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
3.5.2.    w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Przetargu.
3.6.    Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1.    informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.6.1.1.    żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2.    Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub
3.6.1.3.    Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu przetargu lub
3.6.1.4.    zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2.    informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 29 września 2019r.
3.7.    Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Przetargu.
3.8.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.9.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10.    Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13.    Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.15.    Przetarg wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16.    Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku przetargu ustnego nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego – w takim przypadku z chwilą udzielenia przybicia każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17.    Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.
3.18.    Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20.    Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21.    Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22.    Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4.    WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1.    Oferent w terminie do dnia 27 maja 2019 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Janikowo działki nr 87/25, 87/46 i 87/48”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 20 maja 2019 r. na adres Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Przetarg – Janikowo działki nr 87/25, 87/46 i 87/48”.
4.2.    Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Przetargu:
4.2.1.    aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2.    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3.    inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4.    dowód wniesienia wadium,
4.2.5.    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami przetargu – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6.    podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.7.    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 661 666 047.

  • autor: Wiesław Zięba

« wstecz