Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Akcjonariusze

Treść

URUCHOMIENIE INFOLINII (56) 650 12 14 DLA AKCJONARIUSZY KSC S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. uruchomiła serwis informacyjny dotyczący bieżącej obsługi Akcjonariuszy KSC S.A., w tym wypłacanej dywidendy. Infolinia czynna jest pod numerem (56) 650 12 14 w dni robocze w godzinach 8.00 - 11.00.

Wszelkie informacje dotyczące dywidendy znajdują się również w Centrali Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz na stronie internetowej (www.polski-cukier.pl)

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011/2012, przeznaczając część zysku – w wysokości 554.779.544,48 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,56 za jedną posiadaną akcję. Zgodnie z treścią powyższej uchwały uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje (wpisani do księgi akcyjnej Spółki) w dniu 26 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, iż wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi do dnia 30 lipca 2013 roku.

Struktura akcjonariatu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.