Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Aktualności

Najnowsze aktualności z serwisu firmowego.

Aktualności

  • Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

    Rada Nadzorcza KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351457, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.500.000,00 zł, NIP 956-226-83-56, działając na podstawie § 18 ust. 1-4, § 21 ust. 2 pkt 3 Aktu założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu KSC Bioenergetyka  Sp. z o.o. w zw. z art. 2011 k.s.h. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. na nową - IV kadencję Zarządu