Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-09-19 Prospekt emisyjny Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zatwierdzony

Dziś Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – największego producenta cukru w Polsce. Prospekt zostanie opublikowany jutro. Oferta publiczna będzie skierowana tylko do osób uprawnionych, czyli obecnych pracowników KSC S.A. i plantatorów buraków cukrowych związanych ze Spółką umowami kontraktacji (łącznie ok. 18 tys. osób).

Oferta publiczna akcji będzie obejmować 777.781.217 akcji (stanowiących niemal 79% kapitału zakładowego Spółki), sprzedawanych przez Skarb Państwa.

Liderem Konsorcjum doradców pracujących przy transakcji jest Bank Zachodni WBK S.A. Funkcję Oferującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Szczegóły dotyczące oferty publicznej akcji KSC S.A. (w tym m.in. cena sprzedaży akcji i dokładny harmonogram) zostaną przedstawione w prospekcie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Krajowa Spółka Cukrowa S.A. („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2011 r., który zostanie opublikowany w dniu 20 września 2011 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki (www.polski-cukier.pl ) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).