Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

SŁOWNICZEK AKCJONARIUSZA

Akcja
Papier wartościowy o charakterze udziałowym. Posiadacz akcji jest właścicielem części kapitału spółki. Z akcji wynikają prawa majątkowe (np. dywidenda z zysku spółki) i korporacyjne (np. prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach). 

Akcjonariusz
Właściciel akcji wpisany do księgi akcyjnej, a tym samym uczestnik w kapitale spółki akcyjnej.

Cesja

Przelew wierzytelności, umowa na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą. Cesja może dotyczyć również wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały (np. przyszła zapłata za dostarczony towar, przyszłe wynagrodzenie). Ten rodzaj cesji jest stosowany jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów.

Dom maklerski
Instytucja finansowa prowadząca działalność polegającą m.in. na pośredniczeniu w transakcjach kupna-sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), zarządzaniu portfelem papierów wartościowych na zlecenie inwestora, doradztwie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. W procesie prywatyzacji KSC S.A. domem maklerskim będzie Dom Maklerski PKO BP (tzw. Oferujący) – będzie obsługiwał transakcję sprzedaży akcji przez Skarb Państwa i ich kupna przez osoby uprawnione – pracowników i plantatorów KSC S.A.).

Dywidenda
Część zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym, którą walne zgromadzenie przeznacza do wypłaty jej akcjonariuszom.

Komisja Nadzoru Finansowego
Instytucja państwowa zajmująca się nadzorem nad rynkiem finansowym w Polsce, w którego skład wchodzi sektor bankowy, ubezpieczeniowy i emerytalny oraz instytucji rynku kapitałowego.

Kodeks Spółek Handlowych
Zestaw przepisów regulujących zasady funkcjonowania spółek handlowych, do których zaliczają się m.in. spółki akcyjne.

Prospekt
Dokument informacyjny, publikowany przez spółkę, kierowany do potencjalnych inwestorów. Zawiera informacje na temat jej działalności, sytuacji finansowej, jak i szczegóły oferty publicznej akcji (m.in. kto może zostać nowym akcjonariuszem, ile kosztuje jedna akcja, ile akcji będzie można kupić, jak i kiedy trzeba będzie za nie zapłacić). Prospekt jest publikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prywatyzacja
Proces zamiany własności państwowej w prywatną. A więc na przykład sprzedaż akcji danej spółki należących do Skarbu Państwa, prywatnym inwestorom (osobom prywatnym, inwestorom branżowym, czy finansowym).

Publiczna oferta akcji
Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób pod warunkiem, iż propozycja skierowana jest do 100 lub więcej osób bądź też do nieokreślonego adresata.

Punkt Usług Maklerskich

Specjalne stanowiska w oddziałach PKO Banku Polskiego zapewniające łatwy i szybki dostęp do usług Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, prowadzące także obsługę ofert publicznych. W przypadku oferty KSC S.A. do obsługi osób uprawnionych wyznaczono ponad 60 Punktów Usług Maklerskich PKO Banku Polskiego, zlokalizowanych w pobliżu Oddziałów, Siedziby i Biura Spółki. http://firma.polski-cukier.pl/473,adresy-punktow-uslug-maklerskich.html

Rada Nadzorcza
Organ spółki powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące jej funkcjonowanie (m.in. Kodeks Spółek Handlowych) oraz jej statut. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Spółka akcyjna
Spółka kapitałowa której kapitał zakładowy podzielony jest na akcje o równej wartości.

Statut spółki
Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego, w tym spółek akcyjnych. Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego i jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej. Mogą w nim brać udział wszyscy posiadacze akcji danej spółki. Uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy określa kodeks spółek handlowych oraz statut danej spółki.

Weksel własny

Papier wartościowy, w którym wystawca weksla przyrzeka bezwarunkowo zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej, w określonym miejscu i czasie, wskazanej na wekslu osobie (remitent). Dokument jest ważny od momentu podpisu przez wystawcę weksla.

Zastaw rejestrowy

Celem zastawu rejestrowego jest zabezpieczenie wierzytelności (np. udzielonej pożyczki, kredytu). Jest ustanawiany na rzeczach ruchomych (np. maszyna, prawa z papierów wartościowych), nie nieruchomościach. Najistotniejszą cechą zastawu rejestrowego jest możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w rękach zastawcy, który może korzystać z rzeczy obciążonej. Zastaw rejestrowy został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703). Może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych, krajowych i zagranicznych banków oraz krajowych podmiotów gospodarczych. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest pisemna umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą – z reguły właściciel rzeczy) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawu