Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. odpowiedzialnego za obszar finansów Spółki

Rada przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr” 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Cupcini, Republika Mołdawii
nazwa skrócona: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w zw. z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Administratora Spółki,

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.
odpowiedzialnego za obszar finansów Spółki

I.    Składanie zgłoszeń:
_________________________________________________________________________________________
Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 8:00-15:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. odpowiedzialnego za obszar finansów Spółki”.

II.    Wymagania stawiane kandydatom:
_________________________________________________________________________________________
1)    Kandydatem  na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
b)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 
c)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 
d)    spełnia inne niż wymienione w lit. a-c powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Mołdawii, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)    korzysta z pełni praw publicznych,
f)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2)    Kandydatem na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 
e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

III.     Zgłoszenie powinno zawierać:
__________________________________________________________________________________________
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV),
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
4)    oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
a)    posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)    posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a) - c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Mołdawii, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)    korzystam z pełni praw publicznych,
f)    posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
g)    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h)    nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i)    nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j)    nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
k)    moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.,
5)    dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail i telefon kontaktowy),
6)    podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z podpisaną klauzulą informacyjną Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dla kandydata na stanowisko Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. odpowiedzialnego za obszar finansów Spółki, zgodnie z załączonym wzorem,
7)    oryginały tłumaczenia przysięgłego na język polski zgłoszenia wraz z załącznikami (wszystkich dokumentów, oświadczeń i informacji wymienionych w pkt 1-6 powyżej), jeżeli zostało sporządzone w języku innym niż język polski. 

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a) - k) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Spółki dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 stycznia 2020 roku.

IV.    Rozmowy kwalifikacyjne
_________________________________________________________________________________________
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, o czym kandydaci będą zawiadomieni pisemnie na adres korespondencyjny (listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz adres e-mail podany przez Kandydata w zgłoszeniu jako dane do kontaktu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1)    wiedza o zakresie działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. oraz o sektorze, w którym działa,
2)    zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3)    zasady funkcjonowania spółek handlowych,
4)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Administratora Spółki,
5)    wiedza w zakresie rachunkowości,
6)    wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
7)    wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
8)    wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa. 

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach pisemnie. Informacja pisemna zostanie wysłana na adres korespondencyjny (listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wskazany przez kandydata jako dane kontaktowe.


                            


 

« wstecz