Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Procedura de calificare pentru un post de Administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. responsabil pentru domeniul financiar al Societății

Consiliul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr”
societate cu răspundere limitată
cu sediul la Cupcini, Republica Moldova
denumirea prescurtată: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

acționând în conformitate cu § 17 alin. 3 pct. 4 și § 18 alin. 2 și 3 ale Statutului Societății împreună cu Rezoluția nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. din data de 24 mai 2019 privind stabilirea regulilor și regimului  de desfășurare a proceduriir de calificare pentru funcția de Administrator al Societății

anunță
procedura de calificare pentru un post de
Administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.
responsabil pentru domeniul financiar al Societății

I.    Depunerea aplicațiilor:
______________________________________________________________________
Aplicațiile scrise trebuie depuse personal în termen de 3 ianuarie 2020 (inclusiv) la Cancelaria Generală din sediul Krajowa Spółka Cukrowa S.A. din Toruń, str. Kraszewskiego 40 între orele 8.00-15.30 p.m. sau prin poștă cu confirmare de primire (este decisivă data primirii aplicației), în plicuri închise cu mențiunea "Procedura de calificare pentru funcția de Administrator al Î.C.S." Moldova Zahăr "S.R.L. responsabil pentru domeniul  financiar al Societății".

II.    Cerințe care trebuie îndeplinite de candidați:
______________________________________________________________________
1)    Un candidat pentru postul de administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. poate fi o persoană care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

a)    Are studii superioare sau studii superioare efectuate în străinătate, recunoscute în Republica Moldova sau în Republica Polonă pe baza unor reglementări separate,
b)    are o vechime de muncă de cel puțin 5 ani în baza unui contract individual de muncă, în baza desemnării, alegerii, numirii, a unui contract cooperatist de muncă sau de prestare a serviciilor în cadrul unui alt contract sau în calitate de persoană fizică autorizată,
c)    are o experiență de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau independente sau rezultate din activitatea economică desfășurată în calitate de persoană fizică autorizată;-
d)    îndeplinește alte cerințe decât cele specificate în literele a-c de mai sus, astfel cum sunt prevăzute în reglementările separate ale Republicii Polonia sau ale Republicii Moldova și, în special, nu încalcă nicio restricție sau interdicție de a deține funcția de membru al unui organ de conducere în societăți comerciale,
e)    beneficiază de drepturi publice depline,
f)    are capacitate juridică deplină.
2)    Un candidat pentru postul de administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. nu poate fi o persoană care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
a)    este lucrător social sau este angajat la un birou al unui parlamentar, senator, parlamentar și senator sau al unui membru al Parlamentului European în cadrul unui contract individual de muncă sau prestează activitatea în baza unui contract de mandat sau în cadrul unui alt contract similar,
b)    este membru al organului unui partid politic care reprezintă partidul politic în relații cu terții și are dreptul de a asuma angajamente,
c)    este angajat al unui partid politic în baza unui contract individual de muncă sau prestează muncă în baza unui contract de mandat sau în cadrul unui contract similar,-/-
d)    îndeplinește funcția de membru ales al unei organizații sindicale la întreprindere sau al unei organizații sindicale al unei societăți aparținând grupului de capital Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,
e)    activitatea sa socială sau economică dă naștere unui conflict de interese cu activitățile Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

III.    Aplicația trebuie să conțină:
______________________________________________________________________
1)    o scrisoare de intenție,
2)    un curriculum vitae (CV),
3)    documentele care confirmă calificările candidatului - studii superioare sau studii superioare obținute în străinătate, recunoscute în Republica Moldova sau Republica Polonă pe baza unor reglementări separate, o vechime de muncă de cel puțin 5 ani în baza unui contract individual de muncă, în baza desemnării, alegerii, numirii, a unui contract cooperatist de muncă sau de prestare a serviciilor în cadrul unui alt contract sau în calitate de persoană fizică autorizată și o experiență de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau independente sau rezultate din activitatea economică desfășurată în calitate de persoană fizică autorizată - în original sau copii; copii ale documentelor pot fi certificate de către candidat; într-un astfel de caz, în timpul interviului, candidatul este obligat să prezinte Consiliului Societății companiei originalele sau copii oficiale ale documentelor certificate de el, sub sancțiunea excluderii din procedura ulterioară de calificare,
4)    declarațiile care conțin declar că:
a)    am studii superioare sau studii superioare efectuate în străinătate, recunoscute în Republica Moldova sau în Republica Polonă pe baza unor reglementări separate,
b)     am o vechime de muncă de cel puțin 5 ani în baza unui contract individual de muncă, în baza desemnării, alegerii, numirii, a unui contract cooperatist de muncă sau de prestare a serviciilor în cadrul unui alt contract sau în calitate de persoană fizică autorizată,
c)    am experiență de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau independente sau rezultate din activitatea economică desfășurată în calitate de persoană fizică autorizată,-
d)    îndeplinesc cerințele specificate în reglementări separate din Republica Polonia sau Republica Moldova, altele decât cele enumerate în partea a II-a punctul 1 literele a) - c) din anunț și, în special, nu încalc nicio restricție sau interdicție privind deținerea funcției de membru al organului de conducere în societăți comerciale,
e)    mă bucur de drepturile mele publice depline,
f)    am capacitate juridică deplină,
g)    Nu sunt angajat social sau angajat în birourile deputaților, senatorilor, membrilor sau senatorilor sau în biroul unui membru al Parlamentului European în baza unui contract de muncă sau nu lucrez în baza unui contract de mandat sau a unui contract similar,
h)    Nu sunt membru al unui partid politic care reprezintă un partid politic în relații cu terții și care are dreptul să asume angajamente,
i)    Nu sunt angajat de un partid politic în cadrul unui contract de muncă sau nu îndeplinesc o muncă în baza unui contract de mandat sau a unui alt contract similar,
j)    Nu îndeplinesc funcția de membru ales al unei organizații sindicale la întreprindere sau al unei organizații sindicale al unei societăți aparținând grupului de capital Krajowa Spółka Cukrowa.,
k)    activitatea mea socială sau economică nu dă naștere niciunui conflict de interese cu activitățile Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L,
5)    datele de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon),-
6)    declarația semnată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal împreună cu o clauză informativă semnată ale Krajowa Spółka Cukrowa S.A. pentru candidatul la funcția de administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. responsabil pentru domeniul financiar al Societății, în conformitate cu modelul atașat,
7)    originalele traducerii autorizate în limba polonă a aplicației împreună cu anexele (ale tuturor documentelor, declarațiilor și informațiilor enumerate la punctele 1-6 de mai sus), dacă au fost întocmite într-o altă limbă decât limba polonă.

Fiecare dintre declarațiile enumerate la pct. 4 (a) - 4 (k) ar trebui să fie semnată separat de către candidat.

Aplicațiile care nu îndeplinesc cerințele de mai sus și cele depuse după termen nu vor fi luate în considerare pentru examinare, iar candidații nu vor participa la procedura de calificare.
În timpul procedurii de recrutare, candidatul poate prezenta Consiliului Societății documente suplimentare.
Nu se returnează documentele prezentate în procedura de calificare care nu sunt originale.
Deschiderea aplicațiilor va avea loc în data de 8 ianuarie 2020.
        
IV.    Interviuri
______________________________________________________________________
Interviurile cu candidații care îndeplinesc cerințele formale vor fi desfășurate până la data de 31 ianuarie 2020 în sediul Krajowa Spółka Cukrowa S.A. din Toruń, str. Kraszewskiego 40, despre care candidații vor fi anunțați în scris la adresa de corespondență (prin scrisoare prioritară recomandată sau serviciu de curierat, cu confirmare de primire) și adresa de e-mail indicată de candidat în aplicație în calitate de date de contact, cu cel puțin 7 zile înainte de această dată.
Subiectul interviului va fi, în special:
1)    cunoașterea domeniului de activitate al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. și a sectorului în care aceasta își desfășoară activitatea,
2)    problemele legate de conducerea și gestionarea echipelor de personal,
3)    regulile de funcționare a societăților comerciale,
4)    experiența necesară pentru îndeplinirea funcției de Administrator al Societății;
5)    cunoștințe în domeniul contabilității,
6)    cunoștințe în domeniul evaluării proiectelor de investiții,
7)    cunoștințe financiare despre finanțele întreprinderilor,
8)    cunoștințe în domeniul auditului și controlului financiar al întreprinderilor.
Neprezentarea candidatului la interviu (indiferent de motiv) va fi considerată drept renunțarea candidatului la procedura de calificare.
Consiliul Societății poate oricând, fără să dea motive, să încheie procedura de calificare fără a selecta vreun candidat.
Candidații care participă la procedura de calificare sunt notificați în scris despre rezultatele acesteia. Informațiile scrise vor fi transmise la adresa de corespondență (prin scrisoare prioritară recomandată sau serviciu de curierat, cu confirmare de primire) indicată de candidat în aplicație în calitate de date de contact.


 

Fișiere de descărcat

« wstecz