Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na realizację dostaw gazu Propan - Butan w butlach 11 kg FLT do napędu wózków widłowych, dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, BDO:000009141  zwana dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
2.1. Dostawa gazu Propan-Butan, przeznaczonego dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej, w butlach 11 kg FLT przeznaczonego do napędu wózków widłowych,
zgodnego z wymaganiami jakościowymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Energi z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego
2.2. Wyposażenie Oddziałów KSC S.A. w niezbędną ilość kontenerów do magazynowania butli, wraz z infrastrukturą BHP,
2.3. Lokalizacje dostaw i orientacyjne ilości zostały podane w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-01-23 r. do godz. 15:00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 2020-01-23 r. do godz.15:00.
4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w dniu 2020-01-24 r. o godz. 12:00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA DOSTAW
6.1. Realizacja dostaw objętych przedmiotem postępowania planowana jest od początku miesiąca lutego 2020 roku.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
7.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
7.3. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG).
7.4. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców.
7.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.7. Certyfikaty wdrożonych przez Oferenta systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001) lub informacje o ich aktualnej certyfikacji.
7.8. Świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) oferowanego gazu. Świadectwo jakości musi zawierać wyniki analiz parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r.
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
8.3. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
8.5. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.6. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia.
8.7. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
8.8. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
8.9. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.10. Oferta powinna zwierać:
8.10.1. Określenie systemu ustalania obowiązującej ceny gazu na  dany miesiąc. Ceny netto przedmiotu oferty na zasadach DAP według Incoterms 2010. 
8.10.2. Warunki płatności.
8.10.3. Termin realizacji zamówień.
8.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA – GAZ PROPAN BUTAN”.
8.12. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
8.13. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu
z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Wojciech Hanisz e-mail: wojciech.hanisz@polski-cukier.pl.
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 2020-01-22 , do godziny 15:30 na adres e-mail: wojciech.hanisz@polski-cukier.pl.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
10.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
10.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora  drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
10.6. Organizator może w uzasadnionych przypadkach wezwać Oferentów do uzupełnienia braków formalnych w złożonej ofercie,
10.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
10.8. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 2020-01-28 szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
11.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7 pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
12.9. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY
13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Dostawcy  w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy - w wysokości nie mniej niż 0,2 % całkowitej wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Dostawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.
13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13.3. Dostawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
13.4.   Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
13.5.    Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu. 
13.6. Dostawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu postępowania. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
13.7. Dostawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
13.8. Dostawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek  informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
              
Przewodniczący Zespołu Roboczego

Wojciech Hanisz

załączniki:
1. Lokalizacje dostaw, przewidywane zużycie,
2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
3. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
4. Informacja RODO.

 

« wstecz