Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług całopojazdowego transportu cukru luzem dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

I. Organizator postępowania
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, BDO:000009141, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł, zwana dalej również „Organizatorem”.
II. Przedmiot postępowania
1. Świadczenie usług transportu cukru luzem pojazdami typu auto-silos w ruchu krajowym i międzynarodowym dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Szczegółowy wykaz lokalizacji Organizatora, z których mają być świadczone usługi transportowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2. W postępowaniu będą preferowane podmioty posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia usług przewozu artykułów spożywczych, w szczególności przewozu cukru.
III. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, złożony w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG)
2. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 1.
3. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
IV. Wymagania jakie musi spełniać oferta
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim.
2. Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Oferta oraz wszystkie dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
4. W ofercie należy zamieścić wykaz załączników.
5. Strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować. Wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.
7. Oferta powinna zawierać/ określać:
a) potencjał transportowy Oferenta, tj. ilość jednostek własnego taboru oraz taboru firm współpracujących wraz z oświadczeniem o wykorzystaniu dedykowanego taboru tylko i wyłącznie do przewozu artykułów spożywczych,
b) wskazanie lokalizacji bazy transportowej, z której podstawiane będą samochody do lokalizacji wskazanych do obsługi,
c) wskazanie preferowanych lokalizacji do obsługi,
d) wskazanie kierunków dystrybucji do obsługi,
e) referencje z zakresu świadczenia usług przewozu artykułów spożywczych,
f) w zależności od zadeklarowanego zakresu usług: licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy bądź zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz/ lub licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
g) informację o posiadanym ubezpieczeniu OC wraz z kopią polisy,
h) informację o aktualnie posiadanych certyfikatach jakościowych HACCP i ISO wraz z kopią certyfikatów,
i) informację nt. nadzoru sanitarnego,
j) informację o posiadaniu lub nie posiadaniu własnej certyfikowanej myjni auto-silosów,
k) stawki transportowe wg załączników nr: 4, 5, 6 do niniejszego Ogłoszenia.
l) oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących taboru, które zostały określone w załączniku nr 7 do niniejszego zaproszenia,
m) potwierdzenie przyjęcia do wiadomości „Informacji dla Oferentów dotyczącej przetwarzania danych osobowych”, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego zaproszenia.
V. Miejsce i tryb składania ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem:
„Oferta – Świadczenie usług transportu cukru luzem
dla KSC S.A. – nie otwierać”
2. Oferty należy składać w sekretariacie Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 w terminie do 11 lutego 2020 roku do godz. 15: 30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40,   87-100 Toruń (decyduje data wpływu).
3. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
5. Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu negocjacji bezpośrednich, zostaną poinformowani drogą mailową o czasie i miejscu negocjacji.
VI. Kryteria wyboru ofert
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
a) wysokość stawek transportowych,
b) ogólny potencjał przewozowy,
c) doświadczenie w przewozie towarów spożywczych (potwierdzone referencjami),
d) ocena dotychczasowej współpracy z Organizatorem (w stosownych przypadkach),
e) posiadane certyfikaty i systemy jakości (ISO 9001 lub/i system HACCP, inne),
f) własna myjnia auto-silosów.
VII. Informacja o trybie wyboru dostawców
1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b) nie jest zgodna ze wzorem określonym w Ogłoszeniu (załącznik nr 3),
c) nie  zawiera stawek transportowych.
2. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
3. Po przeprowadzeniu negocjacji bezpośrednich Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych.
4. Oferenci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną  poddani przez Organizatora auditowi na zgodność z normami ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 i PN-N-18001.
5. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez właściwy organ Organizatora.
6. O wyniku postępowania Organizator zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.
7. Umowy przewozu  zawarte zostaną na okres 12 miesięcy.
8. Rozliczenia z tytułu wykonanych przewozów będą w walucie polskiej.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Organizator  może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
2. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Organizatorowi  przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny.
4. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi.
5. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
6. Organizator zastrzega, że będzie miał prawo żądać od Oferentów przedstawienia danych z oferty w wersji edytowalnej. Po otwarciu ofert w wersji papierowej, Organizator zwróci się do Oferentów o przesłanie na wskazany adres mailowy Organizatora, zestawień tabelarycznych (pliki excel), w zakresie wysokości oferowanych stawek transportowych.
7. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością KSC S.A.
8. Wszelkie koszty związane z udziałem postępowaniu ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania.
9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest: Pani Monika Misiaszek tel. 0-56 650 11 71 lub Pani Zofia Kreft tel. 0-56 650 12 09.

« wstecz